Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. persolog Nederland: de Vennootschap onder Firma (v.o.f.) persolog Nederland gevestigd te Hoornaar.
 2. Opdrachtgever: de partij die zich voor deelname aan een seminar of licentietraining aanmeldt, dan wel met wie persolog Nederland anderszins een overeenkomst aangaat.
 3. Opdracht: aanschaf van persolog materialen in zowel gedrukte als electronische vorm en/of inschrijving voor deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtgever en persolog Nederland tot stand komt inclusief elke wijziging of aanvulling daarop.
 5. Partijen: persolog Nederland en haar opdrachtgever waarmee een overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen persolog Nederland en de opdrachtgever.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door persolog Nederland.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door persolog Nederland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders in aangegeven.
 2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door opdrachtgever aanvaard, heeft persolog Nederland het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door persolog Nederland, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomsten

 1. De overeenkomst tussen persolog Nederland en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door persolog Nederland en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door persolog Nederland aan de opdrachtgever van diens per e-mail of telefoon verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. persolog Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. persolog Nederland heeft te allen tijde het recht werkzaamheden in het kader van opdrachten te laten verrichten door derden, zulks in goed overleg met de opdrachtgever.
 3. Gedurende het verloop van langer lopende opdrachten zullen partijen er naar streven regelmatig te overleggen over de stand der zaken, voortgang en andere zaken betreffende de opdracht.
 4. De opdrachtgever vrijwaart persolog Nederland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan persolog Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door persolog Nederland of door persolog Nederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door persolog Nederland in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden substantieel te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. persolog Nederland zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal persolog Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal persolog Nederland de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden behandeld en zal de opdrachtgever het meerwerk dienen te vergoeden op basis van dezelfde tarieven en condities als de oorspronkelijke opdracht.. De overeengekomen wijziging zal door persolog Nederland aan de opdrachtgever worden bevestigd en dient door opdrachtgever te worden bekrachtigd.

Artikel 7 Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever persolog Nederland derhalve schriftelijk, binnen 8 kalender dagen na de overschrijding, in gebreke te stellen.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan persolog Nederland niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 kalender dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever persolog Nederland hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. en 4. t/m 7. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3. t/m 7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen, met dien verstande dat ‘vast’ betekent een gefixeerd bedrag voor de gehele opdracht. Dit is echter nadrukkelijk alleen het geval wanneer de aanbieding of opdrachtbevestiging apart melding maakt van een vast honorarium.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van door persolog Nederland of door persolog Nederland ingeschakelde derden gewerkte dagdelen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke dagdeeltarieven van persolog Nederland, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Een dagdeel omvat in beginsel 3,5 uur werkzaamheden in de ochtend, middag of avond.
 4. Het honorarium is exclusief reiskosten, tenzij expliciet vermeld in de opdracht. De verplichting tot vergoeding daarvan ontstaat op het moment van ontstaan van deze kosten en zal per kilometer in rekening worden gebracht. De hoogte van de kilometervergoeding zal apart in de opdracht worden vermeld. Eventuele overige kosten - bijvoorbeeld verblijfskosten –worden afhankelijk van de aard van de opdracht en van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde voorzieningen, in rekening gebracht.
 5. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij tussen partijen anders is ereengekomen.
 7. Indien partijen een vast honorarium of dagdeel- of uurtarief zijn overeengekomen, is persolog Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. persolog Nederland is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 8. persolog Nederland is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen een voorschot op honorarium en kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen of daarvoor zekerheid te verlangen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdracht een andere termijn is overeengekomen, op een door persolog Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen, of wanneer een andere termijn is overeengekomen binnen de dan geldende termijn, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. persolog Nederland is dan gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, beslag of surseance van betaling, dan wel onder curatelestelling van opdrachtgever zijn de vorderingen van persolog Nederland onmiddellijk opeisbaar.
 4. persolog Nederland heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. persolog Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. persolog Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is persolog Nederland bevoegd de nakoming van de met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft.
 6. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan persolog Nederland alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder zijn inbegrepen de kosten voor incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten , met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien door persolog Nederland aan de opdrachtgever zaken worden verkocht en geleverd, blijven deze eigendom van persolog Nederland totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met persolog Nederlandgesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht persolog Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 11 Garantie, gebreken, klachttermijnen

 1. persolog Nederland staat er jegens opdrachtgever voor in dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalender dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalender dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan persolog Nederland. Wordt door de opdrachtgever niet tijdig gereclameerd, dan vervalt zijn recht daartoe. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat persolog Nederland in staat is adequaat te reageren. Onder voltooiing wordt tevens verstaan een opzegging of beëindiging van de overeenkomst ingevolge artikel 12 ‘Opzegging’ en 13 ‘Opschorting en ontbinding’ van deze voorwaarden.
 3. Indien een volgens lid 2 tijdig aangemelde klacht gegrond is kan persolog Nederland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
 4. Klachten geven de opdrachtgever geen recht zijn betalingsverplichting van reeds ontvangen facturen op te schorten.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal persolog Nederland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 ‘Aansprakelijkheid’.

Artikel 12 Opzegging, annulering en uitstel

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van hetgeen bepaald is in dit artikel.
 2. Indien een overeenkomst wordt opgezegd is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Bij annulering of opzegging van een training, coaching of consulting opdracht of een afspraak die deel uitmaakt van een dergelijke opdracht binnen een termijn van 29 tot 14 dagen voor aanvang, wordt 50 procent van het overeengekomen tarief gefactureerd. Bij annulering of opzegging na deze termijn wordt 100 procent gefactureerd. Ongeacht de termijn waarop een afspraak geannuleerd of opgezegd wordt, worden altijd reeds gemaakte voorbereidingskosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.
 4. In geval van verschuiven van een afspraak zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel binnen een termijn van 14 tot 3 dagen voor aanvang wordt 25 procent van het tarief in rekening gebracht. Na deze termijn wordt 50 procent in rekening gebracht. Een eenmaal verschoven afspraak kan niet nogmaals verschoven worden.
 5. Bij annulering van de deelname aan een seminar met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. De vervanging dient echter uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de training schriftelijk te worden aangemeld. Vervanging na aanvang van de eerste seminar dag is niet mogelijk.
 6. Bij annulering van deelname aan een seminar met open inschrijving binnen een termijn van 29 tot 7 dagen voor aanvang van de training wordt EUR 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn wordt 100% van de aan de training verbonden kosten in rekening gebracht, inclusief materiaal en administratiekosten en de eventuele kosten voor overnachting en catering van het eerste blok. Indien een deelname na genoemde termijn wordt geannuleerd vanwege ziekte geldt dat naast EUR 50,- administratiekosten slechts de werkelijke kosten voor geboekte, niet te annuleren catering en overnachting in rekening worden gesteld mits de opdrachtgever besluit op een later moment alsnog aan eenzelfde seminar deel te nemen.
 7. persolog Nederland houdt zich te allen tijde het recht voor een seminar met open inschrijving te annuleren. Indien persolog Nederland een seminar annuleert zal zij de deelnemers zo spoedig mogelijk schriftelijk daarvan op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft, ongeacht de termijn tot oorspronkelijke aanvang van het geannuleerde seminar, het recht zijn inschrijving zonder verdere kosten door te schuiven naar de eerstvolgende gelegenheid dat het seminar wordt aangeboden, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Desgewenst kan de deelnemer in bedoelde omstandigheden tevens kosteloos opzeggen waarbij het eventuele reeds betaalde deelnamebedrag, met uitzondering van kosten voor reeds ontvangen materialen, door persolog Nederland zal worden gecrediteerd.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door persolog Nederland, zal persolog Nederland, tenzij er feiten en omstandigheden ten grondslag liggen aan de opzegging die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn, in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden zulks op een schriftelijk verzoek van de opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na opzegging zoals bedoeld in dit artikel.9.
 9. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor persolog Nederland nog niet in rekening gebrachte kosten of vergoedingen met zich meebrengt, zullen deze alsnog door persolog Nederland aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. persolog Nederland is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst persolog Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomsten deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • het faillissement dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever wordt uitgesproken.
 1. De opdrachtgever dient altijd het honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van persolog Nederland onmiddellijk opeisbaar. Indien persolog Nederland de nakoming van verplichtingen opschort behoudt zij haar aansprakelijkheid uit de wet en overeenkomst. persolog Nederland behoud steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens ten aanzien van personeelsleden en/of derden die persolog Nederland bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.
 2. persolog Nederland is nimmer aansprakelijk voor de overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtgever derhalve persolog Nederland schriftelijk in gebreke te stellen, zoals genoemd in artikel 11 van deze voorwaarden.
 3. persolog Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor persolog Nederland kenbaar behoorde te zijn. Indien en voor zover er op persolog Nederland enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade ter hoogte van maximaal het bedrag der declaraties van persolog Nederland betreffende de overeenkomst, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan één maand de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het bedrag van de declaratie van het honorariumgedeelte dat is verschuldigd over de laatste maand voor de beëindiging van de opdracht of de ingebrekestelling. In ieder geval is de aansprakelijkheid van persolog Nederland, behoudens haar eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, en alleen dan wanneer deze verzekering ook tot uitkering overgaat.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van persolog Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan persolog Nederland toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. persolog Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Opdrachtgever vrijwaart persolog Nederland voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet ,indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van persolog Nederland of van één van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop persolog Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor persolog Nederland niet in staat is de verplichtingen van de overeenkomst na te komen. Werkzaamheden in het bedrijf van persolog Nederland en ziekte van de bij of voor de opdrachtgever dienst doende medewerker of maat van persolog Nederland, of door persolog Nederland ingeschakelde derde, worden daaronder begrepen.
 3. persolog Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat persolog Nederland haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van persolog Nederland uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. indien persolog Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is persolog Nederland gerechtigd om het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien persolog Nederland, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en persolog Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is persolog Nederland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Hieronder inbegrepen is informatie betreffende opdrachtgever welke persolog Nederland aan daartoe bevoegde instanties moet doorgeven om opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens persolog Nederland te kunnen laten voldoen.
 3. De opdrachtgever zal, zonder schriftelijke toestemming van persolog Nederland, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel de door persolog Nederland opgestelde rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 17 (Intellectuele) eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt persolog Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die persolog Nederland toekomen op grond van de Auteurswet of andere intellectuele eigendomswetten.
 2. Alle door persolog Nederland geleverde zaken of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema’s, werkboeken, workshops, software etc. blijven eigendom van persolog Nederland en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor interne doeleinden in het kader van de opdracht en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van persolog Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht anders dan uit de aard van de opdracht als redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht.
 3. persolog Nederland behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met persolog Nederland, medewerkers van persolog Nederland, of derden waarop persolog Nederland ter uitvoering van de overeenkomst een beroep heeft gedaan en die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn (geweest), in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft persolog Nederland het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen persolog Nederland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn aanwezig te kantore van persolog Nederland. Zij zullen op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kosteloos worden toegezonden. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

persolog Nederland

Dorpsweg 68-2

4223 ND Hoornaar

Nederland

tel: 0578-712016

email: