Privacybeleid

Het beschermen van jouw gegevens is onze zorg

Wij vinden het fijn dat je geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en diensten. We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt als je onze website bezoekt, maar ook als het gaat om je persoonlijke gegevens. We nemen de bescherming van je gegevens heel serieus. Het nauwgezet volgen van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor ons vanzelfsprekend.

Hiertoe hebben we de nodige maatregelen genomen. Zo willen we je op de hoogte brengen wanneer we welke data verzamelen en waar we deze voor gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om er van verzekerd te zijn dat wij, maar ook externe leveranciers van diensten de gegevensbeschermingsregels respecteren. Al onze medewerkers hebben hier de nodige informatie en training voor ontvangen.

  1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De hierna volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt als je onze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens

Als je onze website bezoekt, worden er verschillende stukjes persoonlijke gegevens van je verzameld. Persoonlijke informatie zijn gegevens waar mee jij persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Dat houdt o.a. in, gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Het is niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te overleggen voor het gebruik van onze website. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waar we het voor gebruiken. Het geeft ook inzicht hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We willen echter desalniettemin benadrukken dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. email communicatie) overhevig kan zijn aan veiligheidsrisico’s. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang tot derden.

Jouw persoonlijke gegevens (Sect. 3 Par. 1 AVG) worden alleen dan opgeslagen als je deze vrijwillig op deze websites hebt ingevuld, bijv. als je een contactformulier invult. Details die je verstrekt in contactformulieren of e-mails worden uitsluitend gebruikt om je verzoek te verwerken. Deze gegevens worden met strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet zonder jouw expliciete toestemming doorgegeven.

Dit alles vindt vanzelfsprekend plaats binnen het juridische raamwerk, voor zover het nodig is en je toestemming hebt gegeven. We houden vooral het principe van datavoorkoming en dataminimalisatie in het oog.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverzameling op deze website wordt verwerkt door de website uitvoerder. De uitvoerders contactgegevens vind je elders op deze website.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld als je ze ons beschikbaar stelt. Dit kan, bijv. als je gegeven op ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT systemen als je onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. de browser en het operating system dat je gebruikt of op het moment dat je onze website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld direct op het moment als je onze website opent.

Dit bevat slechts informatie die niet specifiek naar jou terugvoert. Wij en derden die namens ons handelen gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden en in anoniem formaat om onze website te optimaliseren en deze gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Waar gebruiken we je informatie voor?

Sommige gegevens worden verzameld om het juist functioneren van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om te analyseren hoe je de website gebruikt.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over jouw opgeslagen gegevens, de afkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. Je hebt ook het recht om correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vereisen. Je kan te allen tijde met ons in contact treden d.m.v. het in de ‘wettelijke vereisten’ genoemde adres als je nadere vragen hebt over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. Je kan natuurlijk ook een klacht indienen bij de relevante autoriteiten.

Kinderen

Personen onder de leeftijd van 16 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij verzoeken noch verzamelen persoonlijke informatie van kinderen of jongeren. Ook geven wij dit soort informatie niet aan derden door.

  2.  Algemene informatie en verplichte informatie

Opmerking over de verantwoordelijke partij voor deze website

De verantwoordelijke partij voor het verwerken van gegevens op deze website is:

persolog Nederland, Dorpsweg 68-II, 4223 ND Hoornaar

Telefoon: +31(0)578 712016

Email: 

Wij werken samen met de verantwoordelijke partij om het doel en middel voor het verwerken van persoonlijke gegevens vast te stellen  (bijv. namen, email adressen etc.).

Intrekken van je instemming voor het verwerken van jouw gegevens

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met je uitdrukkelijke toestemming. Je kan op elk gegeven moment je toestemming intrekken met onmiddellijke ingang. Een informele email waarin je die wens te kennen geeft is voldoende. De gegevens die voor je verzoek zijn verwerkt kunnen echter wettelijk wel verwerkt worden.

Recht van verweer bij autoriteit persoonsgegevens

Als er een inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving wordt geconstateerd, kunnen de betrokkenen een klacht indienen bij de relevante autoriteiten. Voor zaken betreffende persoonsgegevens is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De daartoe benodigde informatie is te vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om data, die wij met je toestemming verwerken of automatisch verwerken voor het uitvoeren van een contract met jou of met een derde, in bezit te hebben in een standaard, door een apparaat leesbaar formaat. Als je een directe data-overdracht aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, kan dit alleen uitgevoerd worden voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS encryptie

Deze website gebruikt SSL of TLS encryptie voor veiligheidsredenen en voor de bescherming van overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de verzoeken die je naar ons stuurt als webpagina uitvoerder. Een gecodeerde link is onmiddellijk herkenbaar door het feit dat het adres in uw browser van http:// in https:// verandert en een slot symbool in het browser adres verschijnt.

Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is kan de data die je verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als wij betalingsdetails van je verlangen (bijv. rekeningnummer voor incasso autorisatie) als gevolg van een contract welke kosten met zich meebrengt, is dit alleen vereist voor het betalingsproces.

Betalingen via standaard betalingsmethoden (Visa/MasterCard, Direct debit) worden, voor zover van toepassing, uitsluitend uitgevoerd via an gecodeerde SSL of TLS verbinding. Een gecodeerde link is onmiddellijk herkenbaar door het feit dat het adres in je browser van http:// in https:// verandert en een slot symbool in het browser adres verschijnt.

Als je je betalingsdetails in een gecodeerde vorm aan ons doorgeeft, hebben derden geen toegang tot je gegevens.

Recht op inzage, rectificatie en vergetelheid

Zoals in de wet is vastgelegd, heb je op elk gegeven moment het recht om kosteloos informatie over je persoonlijke gegevens op te vragen. Dit recht op inzage betreft persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, maar ook de afkomst, de ontvanger en het doel voor verwerking ervan. Je hebt ook het recht om deze gegevens te laten rectificeren, te blokkeren of te laten verwijderen. Als je hier nog nadere vragen over hebt of andere gegevensbescherming gerelateerde zaken, kan je te allen tijde contact met ons opnemen via het opgegeven wettelijke adres.

Bezwaar tegen promotionele emails

Wij stellen hierbij dat wij bezwaar maken tegen het gebruik van dit wettelijke adres voor advertentie- of informatieve doeleinden waar wij niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben. De operators van deze website behouden zich nadrukkelijke het recht voor om juridische stappen te nemen tegen verzending van ongewenst advertentiemateriaal, zoals spam emails.

   3. Functionaris gegevensbescherming

Persolog Nederland heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld en is daar ook niet toe verplicht volgens de huidige eisen. Persolog Internationaal heeft echter in Duitsland wel een wettelijke functionaris gegevensbescherming aangesteld voor het bedrijf. Dit is Thomas Heimhalt ,DATENSCHUTZ perfect GbR in Karlsruhe.

  4. Gegevensopslag op onze website

Cookies

Onze website maakt soms gebruik van cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Ze helpen ons eenvoudigweg om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en bewaard worden door je browser.

De meerderheid van de door ons gebruikte cookies zijn ‘sessie cookies’ die automatisch verwijderd worden als je onze site verlaat. Andere cookies blijven bewaard op je apparaat totdat je ze verwijderd hebt. Deze cookies stellen ons in staat je te herkennen bij je volgende bezoek.

Je kunt je browser zo instellen dat er een melding wordt gedaan als een cookie wordt geplaatst, om cookies één voor één goed te keuren, cookies in sommige gevallen te weigeren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van je browser. Als je cookies niet toestaat, is het mogelijk dat je niet alle functionaliteiten van de website kunt toepassen.

Cookies die nodig zijn om digitale communicatieprocessen uit te voeren of om te kunnen voorzien in de door jou gewenste specifieke functies (bijv. winkelmandje) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para 1 lid f van de AVG. De website operator heeft een legitiem belang om cookies op te slaan om een optimale service te kunnen bieden die vrij is van technische problemen. Wat betreft de opslag van andere cookies (bijv. cookies die je surfgedrag analyseren), die worden apart behandeld in dit gegevensbeschermingsbeleid.

Serverlogbestanden

De websiteprovider slaat automatisch informatie op en slaat deze op in serverlogbestanden, die door je browser automatisch aan ons worden doorgegeven. Deze zijn als volgt:

  • Browser type en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 lid b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als je het contactformulier gebruikt om ons een verzoek te sturen, zal de informatie die je op het formulier vermeld, inclusief de contactgegevens die je verstrekt, door ons worden opgeslagen met het oog op het verwerken van je vraag en voor eventuele vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder je toestemming.

Wij zullen daarom alleen met je toestemming de door jou ingevoerde gegevens van het contactformulier verwerken (Art. 6, Par.1 lid a AVG). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail waarin je dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we je verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die je in het contactformulier vermeld totdat je om verwijdering vraagt, je toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan je verzoek). Deze bepaling komt niet in de plaats van enige wettelijk verplichte bepaling, met name die een verplichte bewaartermijn van gegevens betreft.

Registreren op deze website

Je kunt zich op deze website (winkel) registreren voor een gebruikersaccount welke door een wachtwoord beveiligd is, om extra functionaliteit op de site te gebruiken. De gegevens die voor dit doel worden ingediend, worden alleen gebruikt om je in staat te stellen de specifieke functies of services waarvoor je je hebt geregistreerd te gebruiken. De tijdens de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledige worden opgegeven. Anders wordt je registratie geweigerd.

Voor belangrijke wijzigingen in onze services, bijvoorbeeld voor technische wijzigingen, gebruiken we het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres om je op de hoogte te houden.

Wij zullen daarom alleen met je toestemming de door jou ingevoerde gegevens van het contactformulier verwerken (Art. 6, Par. 1 lid a AVG). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail waarin je dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we je verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, blijven opgeslagen zolang je op onze website geregistreerd blijft. Daarna worden deze verwijderd. Wettelijke opslagperioden blijven ongewijzigd.

Het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden in het geval van een registratie

Naast de verwerking van je gegevens als onderdeel van een aankoopproces of service, gebruiken wij met je toestemming jouw registratiegegevens ook om je te informeren over je bestellingen, specifieke producten of marketinginitiatieven en om producten en services bij je aan te bevelen die interessant voor je kunnen zijn.

Opmerkingenfunctie op deze website

Met betrekking tot de opmerkingenfunctie op deze website (voor diensten en producten), wordt naast je opmerking, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, je e-mailadres en, als je niet anoniem plaatst, de door jou gekozen gebruikersnaam opgeslagen .

Opslag van je IP-adres

Onze opmerkingenfunctie slaat de IP-adressen van gebruikers die reacties plaatsen op. We hebben deze gegevens nodig om een ​​strafrechtelijke procedure tegen de dader te kunnen starten in geval van rechtenschendingen zoals laster of propaganda.

Opslagperiode voor opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan ​​tot de inhoud van de opmerking volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. bij laster) moeten worden verwijderd.

Wettelijke basis

De opslag van opmerkingen vindt plaats op basis van je toestemming (artikel 6, Par. 1 lid a AVG). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail waarin je dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we je verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen indien dit nodig is voor rechtvaardiging, inhoudsontwerp of wijzigingen in wettelijke relaties (voorraadgegevens). De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 lid b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) waar de gebruiker toestemming nodig heeft om onze diensten te gebruiken of deze daarvoor te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van het contract of aan het einde van de zakelijke relatie. Wettelijke opslagperioden blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, distributeurs en verzending van goederen

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden wanneer dit nodig is om het contract na te komen, bijvoorbeeld aan de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levering van goederen of de financiële instelling die verantwoordelijk is voor het betalingsproces. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats, of alleen in gevallen waarin je uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met deze overdracht. Zonder je uitdrukkelijke toestemming zullen wij je gegevens niet aan anderen beschikbaar stellen zoals bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 lid b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

We geven je persoonlijke gegevens alleen door aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betalingen.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats, of alleen in gevallen waarin je uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met deze overdracht. Zonder je uitdrukkelijke toestemming zullen wij je gegevens niet aan anderen beschikbaar stellen zoals bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 lid b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

   5.  Sociale media

Facebook-plugins (knoppen voor 'vind ik leuk' en 'delen')

Onze webpagina's bevatten plug-ins van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. Je herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de knop "Vind ik leuk" op onze site. Je vindt hier een complete lijst met Facebook plug-ins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer je een van onze webpagina's bezoekt, zal de plug-in een directe verbinding tot stand brengen tussen je browser en de Facebook-server. Hiermee wordt aan Facebook gemeld dat je onze site hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl je bent aangemeld bij je Facebook-account, kan je inhoud van onze pagina's koppelen aan je Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook je bezoek aan onze pagina koppelen aan je gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze wordt gebruikt door Facebook. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policyphp.

Als je niet wilt dat Facebook je bezoek koppelt aan je Facebook-account, log dan uit bij je Facebook-account.

Twitter-plugin

Onze webpagina's bevatten functies van het sociale netwerk Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Wanneer je Twitter en de "re-tweet" -functie gebruikt, worden de websites die je bezoekt gekoppeld aan je Twitter-account en gepubliceerd aan andere gebruikers. Gegevens worden ook naar Twitter verzonden. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze wordt gebruikt door Twitter. Hier vind je meer informatie over de Twitter-privacyverklaring: https://twitter.com/privacy

Je privacy voorkeuren met Twitter kunnen worden gewijzigd in je accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Onze website maakt gebruik van Google +1-functies. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Verzameling en openbaarmaking van informatie: Je kunt wereldwijd informatie publiceren met behulp van de Google+ knop. Jij en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners door op de Google+ knop te klikken. Google slaat zowel de informatie die je hebt opgegeven voor +1-inhoud als de informatie die je over de site heeft bekeken, op door op +1 te klikken. Je +1 kan worden weergegeven met je profielnaam en je foto in Google-services, zoals zoekresultaten of in je Google-profiel, of elders op websites en online advertenties.

Google registreert informatie over je +1-activiteiten om Google-services voor je en anderen te verbeteren. Als je de Google+ knop wilt gebruiken, heb je een openbaar en wereldwijd zichtbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die voor het profiel is geselecteerd. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In bepaalde gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die je hebt gebruikt om inhoud te delen via je Google-account. De identiteit van je Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die je e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie beschikken met betrekking tot je persoon.

Gebruik van verzamelde informatie: naast de bovengenoemde doeleinden zullen we de door jou verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert alle statistieken die het compileert op de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze statistieken door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Instagram-plugin

Onze webpagina's bevatten functies van het sociale netwerk Instagram. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kan je de inhoud van onze webpagina's linken met je Instagram-profiel door op Instagram te klikken. Als gevolg hiervan kan Instagram je bezoek aan onze webpagina's koppelen aan je gebruikersaccount. Wij informeren je hierbij dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze wordt gebruikt door Instagram.

Raadpleeg voor informatie het Privacybeleid van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Deze diensten worden geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Telkens wanneer je een van onze webpagina's opent die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat je onze webpagina's hebt bezocht met behulp van je IP-adres. Als je op de LinkedIn-knop "Recommend" klikt terwijl je bent ingelogd op je LinkedIn-account, is het voor LinkedIn mogelijk om je bezoek aan onze website te koppelen aan je gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze wordt gebruikt door LinkedIn.

Meer informatie hierover vind je in de LinkedIn-privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. Deze functies worden geleverd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Elke keer als je een van onze webpagina's opent die XING-functies bevat, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden je persoonlijke gegevens niet opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen en wordt er geen evaluatie van gebruikersactiviteiten uitgevoerd.

Raadpleeg de XING-privacyverklaring voor gegevens voor meer informatie over gegevensprivacy en de XING-knop Delen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

    6.  Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op je computer zijn opgeslagen, om te helpen analyseren hoe de klant de site gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot je gebruik van deze website, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. Para. 6 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-adres-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat Google je IP-adres afkort in EU-lidstaten of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat deze naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt je volledige IP-adres in de VS naar Google verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over website-activiteiten te maken en andere diensten voor de website-exploitant uit te voeren met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser naar Google Analytics wordt verzonden, wordt niet weergegeven in combinatie met andere gegevens die Google in haar bezit heeft.

Browser plugin

Je kunt voorkomen dat cookies op je computer worden opgeslagen door je browserinstellingen aan te passen; We willen je er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat je niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplugin die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De registratie van je gegevens intrekken

Je kunt voorkomen dat Google Analytics je gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Dit stelt vervolgens een opt-out-cookie in die voorkomt dat je gegevens worden opgeslagen wanneer je deze website in de toekomst bezoekt: schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Order Data Processing (ODP)

Persolog in Duitsland heeft een overeenkomst met Google over ODP ondertekend en voldoet volledig aan de strikte richtlijnen die door de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming zijn vastgesteld voor het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, waarmee rapporten kunnen worden voorbereid op uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de personen die de website bezoeken. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verzameld door externe providers en kunnen niet aan een persoon in het bijzonder worden toegeschreven. Je kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen in je Google-account door simpelweg de instellingen van de advertenties te wijzigen of over het algemeen te verbieden dat je gegevens door Google Analytics worden opgeslagen, zoals vermeld in de menuoptie "Weigering van gegevensverzameling".

Remarketing van Google Analytics

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google Adwords en Google DoubleClick. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics-remarketing worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google Adwords en Google DoubleClick. Dit betekent dat interesse gerelateerde, gepersonaliseerde advertenties die voor je zijn aangepast afhankelijk van je eerdere gebruik en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) kunnen worden weergegeven op een van je andere apparaten (zoals een tablet of pc).

Als je de relevante toestemming hebt gegeven, koppelt Google je web- en browsergeschiedenis aan je Google-account voor dit doel. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent aangemeld bij je Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics met google geverifieerde gebruikers-ID's die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens zijn gekoppeld om doelgroepen voor advertenties voor meerdere apparaten te definiëren en te maken.

Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in je Google-account: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van je verzamelde gegevens in je Google-account wordt alleen uitgevoerd met je toestemming, die je op elk moment kunt toestaan ​​of intrekken (artikel 6, lid 1a AVG). Met betrekking tot gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in je Google-account (bijvoorbeeld omdat je geen Google-account hebt of toestemming hebt geweigerd om te worden samengevoegd), is het verzamelen van gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lid f AVG) Het wettelijke belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie en de voorschriften voor gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Adwords. Adwords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

We gebruiken het bijhouden van conversies in de context van Google Adwords. Als je op een advertentie klikt die door Google wordt geleverd, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Na 30 dagen zijn deze cookies niet langer geldig en kunnen ze niet meer worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Als de gebruiker specifieke pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is verwezen.

Elke Google Adwords-klant ontvangt een uniek cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van Adwords. Informatie verzameld door conversiecookies stelt Google in staat om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Adwords die ervoor gekozen hebben om het bijhouden van conversies te gebruiken. Klanten weten zo het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en doorverwezen zijn naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Als je niet wilt worden opgenomen in tracking, kan je bezwaar maken tegen dit gebruik van je gegevens door eenvoudig de Google-cookie voor het bijhouden van conversies uit te schakelen via de instellingen van je internetbrowser. Dit betekent dat je niet wordt opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 Par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Je vindt meer informatie over Google Adwords en het bijhouden van conversies van Google in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

Je kunt je browser instellen om je te informeren over de plaatsing van cookies en om alleen cookies toe te staan, van geval tot geval, om cookies in bepaalde omstandigheden of helemaal te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen wanneer de browser is gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Facebook Pixel

Om conversies te meten, gebruikt onze website Pixel - een tool voor bezoekerspromotie van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook").

Het gedrag van sitebezoekers kan worden gevolgd wanneer ze op een Facebook-advertentie klikken en worden doorgestuurd naar de website van de adverteerder. Hierdoor kunnen adverteerders de effectiviteit van Facebook-advertenties meten voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en om toekomstige promotieactiviteiten te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitanten van deze website. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook, wat betekent dat het mogelijk is om het te koppelen aan het relevante gebruikersprofiel en Facebook het voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van Facebook-gegevens. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als website-exploitanten worden beïnvloed.

Hier vind je meer informatie over het beschermen van je privacy in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" in de advertentie-instellingen hier https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Je moet hiervoor op Facebook zijn ingelogd.

Als je geen Facebook-account hebt, kan je de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/je-advertentie-voorkeuren